جراحی تنگی کانال نخاعی گردن + فیلم جراحی

جراحی تنگی کانال نخاعی گردن

جراحی تنگی کانال نخاعی گردن در آقایی ۷۱ ساله که با اختلال تعادل ، گز گز در دست ها و پاها و اختلال راه رفتن به ما مرجعه کرده بودند . بیمار تحت بهوشی عمومی و مانیتورینگ  تحت جراحی تنگی کانال نخاعی گردن قرار گرفتند و با حال خوش  ترخیص شدند . در ادامه ویدیو جراحی این بیمار رو مشاهده میکنید .