خانه مراقبت های بعد از حراحی تنگی کانال نخاع کمری"