جراحی تنگی کانال نخاعی کمری

جراحی تنگی کانال نخاعی کمری

خانم شصت و یک ساله با سابقه طولانی درد کمر که با ایجاد ضعف در پای راست و احساس گز گز و اختلال راه رفتن مراجعه کرده بود تحت بررسی قرار گرفت.

تنگی کانال نخاعی کمر وجود داشت اما مساله مهمتر تنگی شدیدتری در قسمت پایینی ستون فقرات پشتی بود که در اثر حجیم و استخوانی شدن یکی از رباطها به نام رباط زرد ایجاد گردیده و سبب فشار شدید روی نخاع شده بود. این تنگی در قسمت مجاور هم وجود داشت که خفیف تر بود و نیازی به برداشتن آن وجود نداشت.
تحت کنترل مونیتورینگ عصبی حین عمل این بخش استخوانی دریل و برداشته شد و فشار از روی نخاع رفع گردید و با توجه به تخریب بخشی از عناصر استخوانی ستون فقرات، اقدام به پلاتین گذاری برای حفظ ثبات مهره های کمری شد.

#دکتر_طبیب_خوئی

Thoracolumbar spine stenosis at T11/T12 level due to OYL in a 61-year-old woman who complained of low back pain and right lower limb weakness.
Decompression performed under MEP & SSEP neuromonitoring and stabilization obtained by posterior segmental fixation and fusion.