جراحی تومور پینه آل در حالت نشسته + فیلم جراحی

جراحی تومور مغزی

آقای پنجاه و هفت ساله با علائم بالا رفتن فشار جمجمه و هیدروسفالی مراجعه کرده بود که بعد از انجام تصویربرداری و با تشخیص “تومور مغزی غده پینئال” کاندید جراحی تومور مغزی شد. این تومور سبب انسداد مسیر جریان مایع مغزی نخاعی و تجمع آن شده بود. غده پینئال به مرکز ثقل مغز معروف است چراکه در واقع درست در مرکز مغز واقع شده و دسترسی به آن ساده نیست. مسیری مناسب برای رسیدن به این تومور عبور از بالای مخچه در حالی است که بیمار بیهوش شده و در وضعیت نشسته قرار گیرد.

در زیر میتوانید فیلم جراحی توسط دکتر طبیب خوئی بهترین جراح مغز و اعصاب ایران را مشاهده کنید