شبکه سلامت – برنامه ضربان

دکتر طبیب خوئی

مصاحبه و حضور دکتر طبیب خوئی در شبکه سلامت و برنامه ضربان و صحبت پیرامون گز گز اندام ها