تومور مغزی داخل بطنی + فیلم جراحی

تومور مغزی داخل بطنی

آقای بیست و چهار ساله به دلیل کاهش پیشرونده میدان بینایی و با تشخیص تومور مغزی  بسیار بزرگ بطن طرفی چپ ارجاع شدند که در عمل جراحی تومور مغزی از طریق کورتکس پریتال وارد بطن شده و تومور مغزی بطور کامل تخلیه گردید. در حال حاضر حال بیمار مساعد و خوشبختانه اختلالی در عملکرد حرکتی یا تکلم با توجه به نزدیکی مناطق مربوطه به محل جراحی، رخ نداده است.