تومور مغزی کوردوما – به روش آندوسکوپی

تومور مغزی کوردوما – به روش آندوسکوپی

آقای چهل و یک ساله که با سابقه سردرد و تشدید آن در چند ماه اخیر مراجعه کرده بود.

در بررسی‌های انجام شده متوجه توده‌ای نسبتا کوچک در استخوان کلایووس یعنی استخوانی که در جلوی آن حلق و در پشت آن ساقه مغز قرار دارد شدیم.
تشخیص احتمالی توموری به نام “کوردوما” بود که گرچه خوش خیم است ولی با باقی ماندن قسمت اندکی از آن، احتمال عود و رشد مجدد وجود خواهد داشت. به تاخیر انداختن جراحی باعث بزرگ شدن توده و پیچیده تر شدن عمل میشد.
در عمل جراحی مشترک با سرکار خانم دکتر جالسی، با کمک آندوسکوپ از بینی وارد شده و با دریل کردن استخوان کلایووس به توده رسیدیم.
توده بطور کامل برداشته شد و محل تخریب استخوانی ترمیم گردید.

A 41 y.o. man referred due to intractable headaches for many months and a small destructive mass found in retroclival region with some bone errosion (most probably chordoma).
The mass removed totally by trans-nasal endoscopic approach.

3/5 - (2 امتیاز)