جراحی آنوریسم مغزی – بیماری با چند آنوریسم


آقای سی و سه ساله که به دنبال خونریزی مغزی با تشخیص آنوریسم مغزی شریان  میانی راست به مرکز ما ارجاع شده بود در بررسی ها متوجه آنوریسم دیگری در سمت مقابل شدیم و همزمان اختلال مادرزادی شریان آئورت هم برای وی تشخیص داده شد که نیاز به درمان توسط همکاران قلب داشت.

آنوریسم راست با توجه به خونریزی باید با کلیپس بسته میشد و این نگرانی وجود داشت که با از دست دادن زمان، آنوریسم مقابل و یا آئورت بیمار برای وی مشکل ساز شود؛ به این ترتیب تصمیم کم سابقه‌ای گرفته شد .
جمجمه در سمت راست باز شد و مانند بسیاری بیماران، آنوریسم شری
ان مغزی میانی راست با کلیپس بسته شد و سپس از همان ورودی جمجمه در راست، جدا سازی شریانها از مغز از سمت راست به سمت چپ ادامه یافت. فاصله زیادی بین دو آنوریسم وجود داشت اما بالاخره ضایعه مقابل نمایان شد و با موفقیت کلیپس گردید.
به فاصله کوتاهی از جراحی آنورسم مغزی ، امکان درمان اختلال آئورت هم فراهم شد و در حال حاضر بیمار با شرایط خوب آماده ترخیص است ..