خارج کردن تومور مغزی با استفاده از دستگاه سونوگرافی