خروج کیست هیداتیک مغزی از سر کودک + فیلم جراحی

کیست هیداتیک مغزی

خارج کردن یک کیست هیداتیک بزرگ از مغز کودکی چهار ساله که به دلیل تشنج مراجعه کرده بود. لحظه خارج شدن کیست آنقدر هیجان انگیز بود که همه پرسنل و افراد حاضر در اتاق عمل را به وجد آورد.
کیست هیداتیک نوعی بیماری انگلی است که در چرخه زندگی خود وارد بدن حیوانات گیاهخوار و گوشتخوار میشود. علت آلودگی انسان به آن مصرف آب یا غذا و خصوصا سبزیجات آلوده است.

این بیماری سبب ایجاد کیست در کبد، ریه و مغز به صورت شایعتری از سایر نقاط بدن می گردد. اهمیت و حساسیت مهم در جراحی این کیست، ممانعت از پارگی آن میباشد چرا که حاوی تعداد بیشماری انگل (اسکولکس) بوده و در صورت پارگی کیست حین جراحی هر کدام از اینها میتوانند کیست جدیدی ایجاد کنند و تعداد آنها در مغز از شمارش خارج گردد. در نمای نزدیک قبل از خارج شدن ضایعه، این تجمع انگلی در قسمتی از کیست مشاهده میشود.

در ادامه این متن میتوانید لحظه خروج کیست هیداتیک از مغز بیمار را مشاهده کنید . که یکی از زیباترین لحظه ها برای جراح مغز و اعصاب است