جراحی آنوریسم مغزی پاره شده + فیلم جراحی

خانم شصت و سه ساله که به دنبال خونریزی از آنوریسم مغزی شریان مغزی میانی به بیمارستان آورده شده بود با توجه به حجم زیاد خونریزی داخل مغزی نیاز به جراحی آنوریسم مغزی به صورت اورژانس داشت. علیرغم سایز کوچک آنوریسم، اما خونریزی مغزی شدیدی از آن در زمان جراحی رخ داد که کنترل شد. شدت زیاد خونریزی را از عکس حین عمل بعد از کلیپس آنوریسم میتوان حدس زد.


Premature rupture of a small aneurysm at right MCA bifurcation in a 63 year-old woman. She referred to our center due to SAH and voluminous ICH in right temporal lobe mandating emergent hematoma evacuation and aneurysm clipping.