جراحی شکستگی ستون فقرات در ۲ بیمار

شکستگی مهره کمر بر اثر تصادف

دو آقای جوان به دنبال تصادف دچار آسیبی با مکانیسم مشابه در مهره‌های هفتم و هشتم ستون فقرات پشتی خود به شکل شکستگی ستون فقرات و دررفتگی شده و به مرکز ما ارجاع گردیدند اما با یک تفاوت مهم؛ چند میلیمتر جابجایی بیشتر دو مهره دررفته روی هم در بیمار دوم به آسیب جدی نخاعی وی منجر میشد و این اتفاق به صورت قطع کامل نخاع در بیمار اول رخ داده بود.

اهمیت نقل و انتقال صحیح و اصولی بیماران تصادفی تا رساندن آنها به مرکز درمانی در بیمار دوم کاملا نمود پیدا میکند؛ بیماری که مسیر طولانی برای رسیدن به مرکز ما در راه بود. در واقع کمی بی مبالاتی در انتقال این جوان ممکن بود سرنوشت او را مشابه بیمار اول کند؛ یعنی فلج کامل پاها. هر دو بیمار تحت جراحی قرار گرفته و مهره‌ها جااندازی شدند.

عمل شکستگی ستون فقرات

برای قطع نخاع بیمار اول متاسفانه در حال حاضر هیچ درمان موثری در دسترس نیست و جااندازی کامل مهره ها و برداشتن استخوان شکسته از روی نخاع در بیمار دوم عملکرد اندامهای تحتانی او را حفظ کرد.

درمان شکستگی مهره کمر

 

Open reduction and posterior segmental fixation and fusion in two young men with similar (translational) mechanism of injury at T7/T8 level. The spinal cord has remained intact due to laminar fracture and canal expansion at the time of trauma in the second patient.

 

5/5 - (2 امتیاز)