جراحی مننژیوم بسیار بزرگ عصب بویایی + فیلم جراحی

جراحی مننژیوم بسیار بزرگ عصب بویایی در خانم چهل و نه ساله که از مدتها قبل دچار کاهش و سپس از دست رفتن بویایی شده بود و در زمان مراجعه با توموری بسیار بزرگ مواجه بودیم که روی عصبهای بینایی هم اثر فشاری داشت.


در سی تی قبل از عمل، تصویر مغز شبیه یک چهره عصبانی به نظر میرسید 😡😡😡

 

 

Bifrontal craniotomy for surgical removal of a huge olfactory groove meningioma in a 49 year-old woman. Patient’s brain could be assumed to be very angry on preoperative CT scan 😡😡😡

2.3/5 - (3 امتیاز)