جراحی میلو سیستوسل

میلوسیستوسل

نوزاد دختر پانزده روزه دچار اختلال مادرزادی در قسمت پایینی ستون فقرات به نام میلوسیستوسل

میلوسیستوسل

در این اختلال قسمت انتهایی نخاع وارد حفره‌ای حاوی مایع مغزی نخاعی میشود و به سطح پوست میرسد!!!
جراحی با موفقیت انجام شد؛ کیست برداشته و انتهای نخاع در کانال نخاعی قرار داده شد و با ترمیم پرده های اطراف نخاع و پوست عمل پایان یافت.
حال نوزاد در ریکاوری خوب است و حرکت اندامها طبیعی می باشد.