جراحی تومور عصب شنوایی و کاشت الکترود

جراحی تومور مغزی و کاشت شنوایی ساقه مغز

خانم جوان ۲۴ ساله، مبتلا به بیماری ژنتیکی به نام نوروفیبروماتوزیس تیپ ۲، با سابقه جراحی تومور عصب شنوایی سمت چپ، این بار با ناشنوایی کامل به دلیل از دست رفتن شنوایی در سمت راست مراجعه کرد و در تصویربرداری، تومور مغزی بزرگ عصب شنوایی راست تشخیص داده شد. تومور دوطرفه عصبهای شنوایی، ارتباط عصبی گوش ها و مغز را از بین برده و بیمار کاملا ناشنوا شده بود. این تومور به عصبهای مغزی ۵ و ۷ که مسئول حس و حرکت صورت هستند چسبندگی داشت.در یک عمل جراحی تومور مغزی ، ضمن خارج سازی کامل تومور و حفظ اعصاب مجاور با استفاده از مونیتورینگ عصبهای کرانیال، الکترود بسیار ظریفی در محل هسته های شنوایی ساقه مغز با موفقیت کارگذاری شده و به دستگاه گیرنده مغناطیسی در زیر پوست متصل گردید.
در حال حاضر، پس از گذشت حدود ۲ ماه از عمل، دستگاهی شبیه سمعک روی گوش بیمار قرار میگیرد که امواج صوتی را به امواج مغناطیسی تبدیل میکند. این امواج توسط گیرنده زیرپوستی دریافت شده و بوسیله الکترود به هسته های شنوایی ساقه مغز منتقل میگردند و بیمار میتواند پس از سالها دوباره بشنود.