جراحی تومور مغزی و شکستگی مهره کمر به صورت همزمان

جراحی تومور مغزی و شکستگی مهره کمر به صورت همزمان

ویدیو جراحی تومور مغزی و شکستگی مهره کمر به صورت همزمان در خانمی شصت و دوساله که در اثر تصادف و شکستگی مهره با بررسی های بیشتر متوجه وجود تومور مغزی در بیمار شدیم

دو جراحی طی یک بیهوشی و به صورت همزمان انجام شد ، تومور به صورت کامل خارج و برای شکستگی مهره جراحی تزریق سیمان انجام شد

در زیر ویدیو جراحی این بیمار را مشاهده میکنید.