جراحی ضایعه مغزی (کاورنوما) حین بیداری بیمار

جراحی تومور مغزی

جراحی بیدار و مکالمه و کنترل عملکردهای مختلف گفتاری حین عمل برای خارج کردن ضایعه عروقی کاورنوما از منطقه تکلم در آقای سی و نه ساله‌ای که به دلیل تشنج ارجاع شده بودند.


Awake craniotomy and intra-operative language mapping for resection of left temporal cavernoma in a 39 year-old bilingual man.