جراحی تومور مغزی بدخیم بطن چهارم مغز

جراحی مدولوبلاستوم، تومور مغزی بدخیم بطن چهارم مغز

شیرخوار دو ساله که به دلیل سردرد و استفراغ مکرر ارجاع شده بود با تشخیص تومور مغزی مدولوبلاستوما بطن چهارم در آی سی یو بستری گردید.


با توجه به هیدروسفالی (تجمع مایع مغزی نخاعی داخل جمجمه) و افزایش فشار مغز، ابتدا به کمک آندوسکوپ، راه جدیدی برای خارج شدن مایع تجمع یافته تعبیه شده و چند روز بعد عمل جراحی تومور مغزی اصلی انجام گرفت. علیرغم تهاجم تومور مغزی به مخچه و سایر بافتهای اطراف بطن، تومور بطور کامل برداشته شد.
گزارش پاتولوژی مبنی بر “مدولوبلاستوم” به معنی نیاز به انجام شیمی درمانی است. گرچه تخلیه کامل تومور، پیش آگهی این بیماران را بطور قابل توجه بهتر میکند اما بدون شیمی درمانی، خطر عود تومور در فاصله زمانی کوتاه، بسیار زیاد است.
در حال حاضر شیرخوار حال عمومی خوبی دارد، حرکت دستها و پاها حفظ شده، راه میرود و بازی میکند. شیمی درمانی از هفته آینده آغاز خواهد شد.