سخنرانی در دومین سمینار جامع کشوری مدیریت مصدومین ترومایی