جراحی خارج کردن کاورنوم مغزی با استفاده از ناوبری در مغز

تومور مغزی-ناوبری در مغز

جراحی خارج کردن کاورنوم مغزی کوچک در ناحیه اوپرکولای لوب فرونتال (مرکز تکلم)، بدون ایجاد عارضه برای بیمار با استفاده از تکنولوژی Navigation (ناوبری در مغز)

گاهی ضایعه مغزی بسیار کوچک است و در قسمت بسیار حساسی واقع شده و مغز در ظاهر هیچ نمای غیرعادی ندارد. برای پیدا کردن ضایعه حین جراحی از این تکنولوژی استفاده میشود که مشابه استفاده از GPS در کشتیرانی می باشد. قبل از عمل، ام آر آی  و محل تومور مغزی برای دستگاه تعریف میشود و حین جراحی دستگاه ما را به محل دقیق ضایعه راهنمایی خواهد کرد.