ویدیو جراحی کرانیوسینوستوز

جراحی کرانیوسینوستوز

جراحی کرانیوسینوستوز در شیرخواری که به دنبال بسته شدن یکی از درز ها دچار تغییر شکل جمجمه و عدم رشد آن شده بود