جراحی تومور نخاع بسیار بزرگ

تومور-نخاع-

آقای جوان ۲۴ ساله که بطور پیشرونده دچار ضعف دستها و با شدت بیشتر پاها شده بود، به دلیل تاخیر در مراجعه، وقتی بیماریش تشخیص داده شد که راه رفتن و انجام کارهای روزمره با دستها مختل شده بود. وی با تشخیص تومور نخاعی بسیار بزرگ که تا ۶ مهره گردنی و پشتی ادامه داشت جهت جراحی ارجاع گردید.


ابتدا قسمت پشتی ۶ مهره ستون فقرات یکجا برداشته شد و نخاع از پشت باز شده و تومور نخاع به طول ۸ سانتیمتر با دقت و ظرافت از بافت طبیعی جدا گردید و بطور کامل خارج شد. سپس با پلیت های تیتانیومی مهره‌ها دوباره باز سازی شدند. در ام آر آی بعد عمل اثری از توده مشاهده نمیشود و به این ترتیب نیازی به شیمی درمانی و رادیوتراپی نیست. در حال حاضر بیمار میتواند راه برود و روز به روز توانایی های دستها و پاهای وی بیشتر و بیشتر باز میگردد.