تومور مغزی هیپوتالاموس

تومور مغزی هیپوتالاموس

آقای میانسال که به مدت سه ماه دچار علایم عجیبی شده بود در نهایت بعد از انجام ام آر آی و تشخیص تومور مغزی (کرانیوفارنژیوم) برای جراحی ارجاع گردید.بیمار دچار بی اشتهایی و از طرفی تشنگی زیاد و احساسات عجیب مثل گریه بی دلیل شده بود؛ در واقع تومور قسمتی از عملکردهای هیپوتالاموس، قسمت بسیار کوچکی از مغز در خط وسط که نقشهای زیاد و مهمی را ایفا میکند مختل کرده بود.


بیمار تحت جراحی تومور مغزی قرار گرفته و ضایعه بطور کامل تخلیه شد در حالی که چسبندگی شدید به عصبهای بینایی دو طرف و قسمت سالم هیپوتالاموس داشت و آسیب به این نواحی باعث نابینایی و حتی عدم هوشیاری بعد از جراحی میشد.
خوشبختانه در حال حاضر حال عمومی بیمار خوب است اما هنوز به خاطر آثار تخریبی تومور در ناحیه احساس تشنگی در هیپوتالاموس برای تنظیم میزان مایعات دریافتی وی در روز به مدتی زمان نیاز است.
تصویر قبل و بعد از خارج شدن تومور و اعصاب بینایی در مجاورت آن مشاهده میشود…

دکتر علیرضا طبیب خوئیجراح مغز و اعصاب

2/5 - (1 امتیاز)